Privacyverklaring

Privacyverklaring

Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voornaam, tussenvoegsels, achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Grondslag en doel van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • De overeengekomen opdracht;
 • De arbeidsovereenkomst;
 • Communicatie om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv deelt uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doelen en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen waarvoor deze verstrekt zijn te realiseren dan wel de wettelijke verplichtingen na te kunnen leven.

Minderjarigen

Persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) worden alleen verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Dergelijke verzoeken kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, richten aan schoonmaakbedrijf drost en zonen bv, per e-mail: info@drostenzonen.nl, schriftelijk: Delta 50 6825 MS Arnhem.

Klachten of vragen

Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of zijn er nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van onze privacyverklaring neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv

Delta 50

6825 MS Arnhem

Telefoon: 026-3513675

E-mail: info@drostenzonen.nl

Zie ook ons privacybeleid drost en zonen bv