Zelfverklaring code verantwoordelijk marktgedrag

Gedragscode
Inleiding door het managementteam
Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv is een zelfstandig bedrijf met de kennis, kwaliteit en innovaties van grote (inter-)nationale organisaties. Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv houdt de perfecte balans tussen de voordelen van klein en die van groot. De schoonmakers doen niet meer dan nodig is en niet minder dan moet. Zo wordt de kwaliteit en prijs in een betrouwbare balans gehouden. De bedrijfsprocessen zijn zakelijk, maar de aanpak persoonlijk gericht. Die mix zorgt voor de juiste balans in relaties met eigen medewerkers, opdrachtgevers, onderaannemers en toeleveranciers.

Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv wil daarbij een betrouwbare onderneming zijn. Wij zijn ons bewust van onze rol in de maatschappij en de verantwoordelijkheid naar alle partijen die met ons te maken hebben. Deze verantwoordelijkheid krijgt vorm in de manier waarop wij zaken doen. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en zijn aanspreekbaar voor de gevolgen van ons handelen.

De gedragsnormen die wij hanteren zijn vastgelegd in deze gedragscode. De gedragscode is een instructie die geldt voor Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv en zijn medewerkers.
De code is bedoeld om een praktische rol te spelen bij onze dagelijkse bedrijfsvoering, waarbij ieder van ons deze regels naleeft.

Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv conformeert zich aan onverminderd aan de Gedragscode Schoonmaakbranche, opgesteld door de Commissie Code Verantwoordelijke Marktgedrag, en ziet deze eigen gedragscode als aanvulling hierop.

Arnhem, 10 januari 2017

F. van Dijk,
Directeur

 

Reikwijdte van de gedragscode
Deze gedragscode is van toepassing op de leiding en medewerkers van Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv. Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv verwacht ook van haar onderaannemers dat zij conform deze gedragscode handelen. Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv handelt vanuit een (mede)verantwoordelijkheid ten opzichte van medewerkers, opdrachtgevers, toeleveranciers en onderaannemers, de bedrijfstak en de samenleving in het algemeen.

De inhoud van deze verantwoordelijkheid in het kort:

Medewerkers: goede en veilige arbeidsomstandigheden en concurrerende arbeidsvoorwaarden: mogelijkheden voor persoonlijke groei, benutten van ieders capaciteiten en gelijke kansen.

Opdrachtgevers/klanten: een passend aanbod van producten en diensten, helderheid over verantwoordelijkheden, risico’s en andere condities in contracten en in de uitvoering van projecten.

Onderaannemers: ook naar onze onderaannemers willen wij een passend aanbod van tarieven, voorwaarden en werkpakket bieden. Middels vastgelegde afspraken en heldere opdrachten een gezonde werksfeer creëren. Van onze onderaannemers verwachten wij in return dat ook zij zich conformeren aan de Gedragscode Schoonmaakbranche.

Gedragsnormen
Wij voeren onze activiteiten uit op basis van eerlijkheid, integriteit en openheid. Wij respecteren de rechtmatige belangen van diegenen met wie wij betrekkingen onderhouden.
Discriminatie van en door medewerkers en belanghebbenden, in welke hoedanigheid dan ook betrokken bij de onderneming, wordt niet geaccepteerd.

Naleving van de wet en regelgeving
Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv verplicht zich ertoe wettelijke en andere eisen en regelgeving na te leven, dit inclusief de eigen beleidsafspraken en instructies.

Medewerkers
Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv verwacht van haar medewerkers dat zij professioneel en eerlijk werken en zakendoen met anderen, binnen en buiten de onderneming.

Opdrachtgevers
Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv wil producten en diensten aanbieden op basis van een goede prijs-kwaliteitverhouding. Wij streven naar duurzame producten en diensten. Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv is afhankelijk van het vertrouwen van haar opdrachtgevers. Het verwerven en uitvoeren van opdrachten gebeurt dan ook in een zuiver zakelijke, integere en transparante verhouding.

Integriteit
In de samenwerking met klanten, onderaannemers en leveranciers doet Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv zaken in openheid en onderling vertrouwen. Professionaliteit en integriteit gaan daarbij hand in hand. Besluiten worden genomen op basis van zakelijke overwegingen, zonder elkaars onafhankelijkheid in gevaar te brengen.

Dit vertaalt Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv naar de volgende regels:
Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv verwacht dat medewerkers daadwerkelijke of schijnbare belangenverstrengeling tussen persoonlijke en zakelijke belangen vermijden.
In het zakendoen maken medewerkers van Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv objectieve en zakelijke afwegingen. Zo is het de medewerkers niet toegestaan geschenken, giften of diensten te leveren of aan te nemen resp. van anderen..

Transparantie naar onze zakelijke partners
Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv streeft ernaar op professionele wijze samen te werken met toeleveranciers, onderaannemers, afnemers en andere zakenpartners. Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv wil op een eerlijke manier zakendoen in de lijn van deze gedragscode en verwacht dit ook van haar partners. Ook het verkrijgen van informatie over deze partners gebeurt op een wettige manier.
Hiertoe worden de offertes degelijk opgebouwd op basis van een verantwoorden en controleerbare normstelling. We hanteren realistische prijzen. Offertes worden uitgebracht nadat we over voldoende informatie beschikken, vooraf worden leveringsvoorwaarden en/of inkoopvoorwaarden getoetst op het voldoen aan de eisen zoals deze zijn opgenomen in de Gedragscode Schoonmaakbranche.

Wij staan toe dat onze opdrachtgevers ons toetsen op het voldoen en naleven van de Gedragscode Schoonmaakbranche. Hiertoe verlenen wij de medewerking en verstekken we benodigde informatie voor controle op juistheid van de aangeleverde informatie en offertes.

Samenleving en omgeving
Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv voert haar bedrijfsactiviteiten uit vanuit een breed maatschappelijk bewustzijn: goed burgerschap met de wet als minimumnorm. Volgens de naar de stand van de techniek beste veiligheids- en milieunormen en volgens algemeen aanvaarde normen en waarden.
Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv houdt hierbij rekening met haar belanghebbenden, de sociale en natuurlijke omgeving door dit in de besluitvorming mee te nemen.

Innovatie
Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv zal innovatie bevorderen die is gericht op verhoging van de functionaliteit, duurzaamheid en toegevoegde waarde van haar producten en diensten. Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv houdt, waar mogelijk, rekening met de hinder die hierbij voor de omgeving kan optreden en tracht deze zoveel mogelijk te beperken.

Belangentegenstellingen
Van alle medewerkers van Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv wordt verwacht dat zij persoonlijke activiteiten en financiële belangen vermijden die tegenstrijdig zouden kunnen zijn met de belangen van de onderneming. Het is medewerkers verboden persoonlijk gewin voor zichzelf of anderen na te streven door ge- of misbruik van hun positie.
Medewerkers zijn verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden voor zover dit niet in strijd komt met een wettelijke plicht tot openbaarmaking. De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het dienstverband van kracht.

Naleving
Naleving van deze gedragscode is een essentieel onderdeel van ons succes. Het managementteam ziet er op toe dat alle medewerkers deze gedragsregels kennen, met de werking ervan vertrouwd raken en dat aandacht wordt besteed aan naleving van de in deze code opgenomen instructies.

Controle
De dagelijkse verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd aan de directie. Hij is ervoor verantwoordelijk dat deze gedragscode wordt toegepast, indien noodzakelijk aangevuld met richtlijnen afgestemd op specifieke omstandigheden. Periodiek wordt de naleving van de gedragscode toetst.

Ontwikkelingen
• 2016 heeft voor ons in het teken gestaan van het verder opleiden van de medewerkers, met name de basis opleiding schoonmaak.
• Er is inzet geweest van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, in het kader van de SROI.
• De externe en interne communicatie hebben we verbeterd. Hiervoor is er een nieuwe website gekomen en hebben we ingezet op social media. Daarnaast is er intern meer communicatie door werkoverleg en gesprekken met medewerkers.

Vooruitblik 2017
• Komend jaar gaan we ons nog meer richten op de interne communicatie en informatievoorziening. Daarvoor verwachten wij van onze projectleiders dat zij op de objecten ook het gesprek aangaan met de medewerkers, waarbij onderwerpen als Welzijn & Geluk, Werkinhoud, Arbeidsomstandigheden, Relatie met de klant en de werkrelatie met collega’s onderwerp van gesprek moeten zijn. Daar waar onvrede geuit wordt, moet de projectleider dit aangeven bij onze KAM manager.
• Daarnaast staan er de nodige opleidingen voor de medewerkers op de planning.

Meldpunt
Schoonmaakbedrijf drost en zonen bv heeft de KAM-manager aangewezen als vertrouwenspersoon bij wie medewerkers gedragingen die in strijd zijn met deze gedragscode kunnen melden. De medewerker zal van een dergelijke melding geen nadeel ondervinden. Uitlokking tot overtreding moet eveneens worden gemeld.

Sancties
De gedragscode is geen vrijblijvende zaak. Bij overtreding hierop, volgt een formele waarschuwing. Bij herhaaldelijk in gebreke blijven, volgen uiteindelijk mogelijk arbeidsvoorwaardelijke of financiële sancties.